top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Legal & tax

Daar waar kunst en recht elkaar raken vindt u Artilaw aan uw zijde. En die raakpunten zijn er volop. Juridische en fiscale aspecten spelen een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken rond (rechtmatig of onrechtmatig verkregen) eigendom, teruggave van gestolen kunst, aan- en verkoop van openbaar kunstbezit, maar ook op het meer persoonlijke vlak van nalatenschappen, schenkingen en bruiklenen. 
 

Werkzaamheden

Algemeen Nut Beogende Instellingen, ofwel ANBI’s zijn goede doelen die belastingvoordelen genieten. Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en dient formeel bij de Belastingdienst als ANBI te worden erkend. Artilaw begeleidt de oprichting van instellingen (meestal stichtingen) die als ANBI worden gerangschikt. Ook vormt Artilaw bestaande instellingen om zodat ze in aanmerking komen om als ANBI te worden erkend.Algemeen Nut Beogende Instellingen, ofwel ANBI’s zijn goede doelen die belastingvoordelen genieten. Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en dient formeel bij de Belastingdienst als ANBI te worden erkend. Artilaw begeleidt de oprichting van instellingen (meestal stichtingen) die als ANBI worden gerangschikt. Ook vormt Artilaw bestaande instellingen om zodat ze in aanmerking komen om als ANBI te worden erkend.

Een bezoek aan een kerk, museum of andere culturele instelling is gebonden aan voorwaarden. Met een zak patat een kerk binnenstappen is niet wenselijk, bellen tijdens een klassiek concert wordt eveneens niet op prijs gesteld. Artilaw stelt bezoekersvoorwaarden op, toegesneden op de specifieke situatie.

Artilaw vervaardigt bruikleencontracten voor particulieren en instellingen die (kunst)voorwerpen voor korte of langere tijd in bruikleen geven. Ook staat Artilaw erfgoedinstellingen bij die voorwerpen in bruikleen krijgen en een gedegen advies over bruikleenovereenkomsten nodig hebben. Waar nodig bemiddelt Artilaw tussen bruikleengevers en bruikleengevers om tot een voor beide partijen wenselijk resultaat te kunnen komen.

Op het gebied van kunst kunnen zich tal van heel specifieke juridische conflicten voordoen. Een bekend voorbeeld is het verschil van inzicht dat kan ontstaat over de de leeftijd, maker of originaliteit van een object. Een andere categorie betreft de herkomst van kunstvoorwerpen en/of de vraag of deze beschikkingsbevoegd zijn overgedragen. Ook kan worden gedacht aan discussies over de waarde van een voorwerp in geval van schade of verlies. Bij dergelijke zaken is kennis op het gebied van zowel recht als kunst, de specialiteit van Artilaw, essentieel.

Artilaw biedt ondersteuning bij het oprichten en actualiseren van stichtingen, waaronder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het vertalen van uw wensen in een heldere doelstelling en een goede bestuursstructuur vormen hierbij belangrijk elementen. Artilaw fungeert als intermediair tussen de klant en de notaris, die uiteindelijk de oprichting formaliseert.

Bezitters van kunstvoorwerpen, -verzamelingen en/of monumenten willen graag dat dit kostbare bezit na hun overlijden in goede handen komt en blijft. Vaak komt familie in aanmerking, maar dat is niet altijd het geval. De vele mogelijkheden waarvan ook gebruik kan worden gemaakt zijn vaak niet bekend. Zo kunnen kunstvoorwerpen op een gunstige manier aan musea worden geschonken. Ook zijn er talloze goede doelen die zeer geholpen zijn met een gift. De ene cliënt wil simpelweg dat het vermogen na zijn overlijden ‘naar een goed doel’ gaat. Andere cliënten hebben weer heel specifieke voorkeuren.

Artilaw adviseert en begeleidt op dit terrein. Artilaw kan het ruime aanbod aan goede doelen stichtingen, musea enz. kritisch voor u beoordelen. Daarnaast luistert Artilaw goed naar uw wensen en voorkeuren en koppelt deze aan mogelijke bestemmingen.

Sinds 1 april 2006 is in Nederland volgrecht van toepassing. Deze uit de EU afkomstige regeling komt er kort gezegd op neer dat bij iedere verkoop na de eerste verkoop door de kunstenaar zelf een bepaald bedrag over het verkoopbedrag wordt geheven, welke ten goede zou moeten komen aan de kunstenaar of diens erfgenamen. Dit geldt tot 70 jaar na het overlijden van een kunstenaar. Artilaw heeft zich veelvuldig met het volgrecht beziggehouden, is goed op de hoogte van de wetgeving erover, en kan u van advies dienen over de praktische aspecten ervan.

Met het bezit van kunstvoorwerpen zijn diverse regels gemoeid. Hierbij kan worden gedacht aan wereldwijde verdragen, Europese regels en wet- en regelgeving van Nederlandse bodem. Artilaw kent de merites van deze regelingen en kan u bijstaan bij vraagstukken op dit gebied.

bottom of page