top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Stuur ons s.v.p. een e-mail bij het constateren hiervan.

De informatie verzonden met e-mail, fax en/of brief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie vervat in onze e-mail, fax en/of brief aan derden is niet toegestaan. De verzender (de persoon en/of de stichting/vennootschap) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, fax of brief, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website.

De inhoud van de website wordt "ONGEWIJZIGD ", "ZOALS BESCHIKBAAR" geleverd. Artilaw staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Artilaw wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.

Artilaw verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.

Artilaw wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van Artilaw.

Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van Artilaw zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site van Artilaw stemt de bezoeker ermee in Artilaw en zijn filialen te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

De algemene voorwaarden van Artilaw, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, zijn jegens een ieder van toepassing op alle door haar te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. 

Terms of use

While we strive to provide accurate and timely information, there may be inadvertent technical/factual inaccuracies and typographical errors on this website or in our e-mail, faxes and letters. Please send us an email if you see one.

The information contained in an e-mail, fax or letter is intended solely for the use of the addressee. Disclosure, copying, distribution is prohibited. The sender (person and/or foundation/company) is not liable for the correct and complete transmission of the contents of an e-mail, fax or letter, or for its timely receipt.

We reserve the right to make changes and corrections in the content of our website at any time, without notice.

The content of this website is provided "AS IS", "AS AVAILABLE." Artilaw does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained on the site, and Artilaw expressly disclaims liability for errors or omissions in these materials.

Artilaw makes no commitment to update the information contained on the site.

Artilaw expressly disclaims all liability for the use or interpretation by others of information contained in Artilaw's site.

Decisions based on information contained in Artilaw's site are the sole responsibility of the visitor, and in exchange for using Artilaw's site the visitor agrees to hold Artilaw and its affiliates harmless against any claims for damages arising from any decisions that the visitor makes based on such information.

bottom of page