top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 6767637

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Kunstmarkt

De kunstmarkt is een gebied waar kunst en recht haast onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Op dit vlak zijn kennis van recht én kunst en de praktijk onontbeerlijk. Bij Artilaw is die combinatie een kerncompetentie. Tevens is Artilaw goed op de hoogte van het functioneren van de (internationale) kunstmarkt. 

Artilaw wordt door firma's en particulieren bijvoorbeeld ingeschakeld bij conflicten die voortvloeien uit transacties. Artilaw bedient zijn cliënten tevens op het gebied van onder andere regels en vergunningen met betrekking tot in- en uitvoer van kunst, CITES (onder meer voor antieke voorwerpen van ivoor, koraal en bijzondere houtsoorten), import en export van kunstwerken.

Werkzaamheden

Artilaw heeft ruime ervaring in het lobbyen op het gebied waar kunst en recht elkaar raken. Voor een goed lobby-traject zijn een goed netwerk en het weten van de weg in bijvoorbeeld Den Haag of Brussel van belang. Meer dan eens wordt de kunstsector bijvoorbeeld geconfronteerd met maatregelen die zijn bedoeld voor een andere sector, maar wel veel negatieve gevolgen kunnen hebben voor de kunstsector. Daarbij komt dat de kunstsector, zeker waar het gaat om de kunstmarkt, klein is en daarom lang niet altijd wordt geraadpleegd alvorens tot nieuwe maatregelen wordt overgegaan.Daarbij is het cruciaal om de inhoudelijke kant van het verhaal goed te kennen. Bij Artilaw bent u hiervoor aan het juiste adres.

Diverse planten- en diersoorten en producten daarvan zijn beschermd. De erfgoedsector kan hiermee te maken krijgen doordat ook oude kunstvoorwerpen materiaal kunnen bevatten dat van beschermde dieren of planten afkomstig is. Hierbij kan worden gedacht aan ivoor, koraal, schelpen, schildpad en bijzondere tropische houtsoorten. Het bezit, de import en export zijn aan regels onderhevig. Artilaw kan u helpen in de wirwar van deze ingewikkelde wet- en regelgeving de juiste stappen te zetten. 

De invoer van kunst van buiten Nederland is op diverse manieren aan regels gebonden. Zo is er een onderscheid tussen voorwerpen uit EU-landen en van buiten de EU. Voorwerpen kunnen bijvoorbeeld vallen onder beschermingsregimes in het land van herkomst. Artilaw kan u adviseren of en zo ja, op welke wijze kunstobjecten kunnen worden geïmporteerd.

Op het gebied van kunst kunnen zich tal van heel specifieke juridische conflicten voordoen. Een bekend voorbeeld is het verschil van inzicht dat kan ontstaat over de leeftijd, maker of originaliteit van een object. Een andere categorie betreft de herkomst van kunstvoorwerpen en/of de vraag of deze beschikkingsbevoegd zijn overgedragen. Ook kan worden gedacht aan discussies over de waarde van een voorwerp in geval van schade of verlies. Bij dergelijke zaken is kennis op het gebied van zowel recht als kunst, de specialiteit van Artilaw, essentieel.

Onder meer voor stichtingen en particulieren verricht Artilaw kunsthistorisch onderzoek. Dit kan variëren van kleine onderzoeksvragen waarbij datering, toeschrijvingen of herkomst aan bod komen kunnen worden tot grote projecten, zoals de inventarisatie van hele collecties. 

De in- en uitvoer van kunst is op diverse manieren aan regels gebonden. Zo kan het zijn dat een vergunning is vereist. Artilaw kan u adviseren of en zo ja, op welke wijze kunstobjecten kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd.

Het verzekeren van kunstvoorwerpen is niet altijd makkelijk. Artilaw begeleidt musea, stichtingen en particulieren bij het tot stand laten komen van een goede verzekering. Een aspect wat hierbij naar voren kan komen is dat de hoogte van de verzekeringspremie, vanwege de hoge waarde van een collectie, soms niet of nauwelijks is te betalen. In die gevallen moet naar een werkbare, creatieve oplossing worden gezocht, waarbij zorgplicht én rentmeesterschap beiden worden gediend.

Sinds 1 april 2006 is in Nederland volgrecht van toepassing. Deze uit de EU afkomstige regeling komt er kort gezegd op neer dat bij iedere verkoop na de eerste verkoop door de kunstenaar zelf een bepaald bedrag over het verkoopbedrag wordt geheven, welke ten goede zou moeten komen aan de kunstenaar of diens erfgenamen. Dit geldt tot 70 jaar na het overlijden van een kunstenaar. Artilaw heeft zich veelvuldig met het volgrecht beziggehouden, is goed op de hoogte van de wetgeving erover en kan u van advies dienen over de praktische aspecten ervan.

Met het bezit van kunstvoorwerpen zijn diverse regels gemoeid. Hierbij kan worden gedacht aan wereldwijde verdragen, Europese regels en wet- en regelgeving van Nederlandse bodem. Artilaw kent de merites van deze regelingen en kan u bijstaan bij vraagstukken op dit gebied.

bottom of page